۵ دیدگاه

  • I don’t think the coming of H will help Afghanistan to solve thier problem, reverse it will worse the current bad security situation in Afghanistan. I hat these people

  • هرچند احزاب اسلامی هرکدام به نوبه خود در ویرانی این وطن سهم خویش را داشته در تباهی و عقب ماندگی این مملکت رول بازی کرده و آله دست اجانب بیگانه بوده اند که از جمله حزب اسلامی را نیز یکی از ان احزاب میتوان بر شمرد با این همه تباهی اینکه مصونیت قضایی به قاتلین مردم افغانستان و از خزینه بیت المال ماهانه صد هزار دالر به سران این حزب داده میشود نمیدانم در فشانی را کی کرده و هدف چیست گلبدالدین با مشوره آی اس آی دوباره خواست داخل میدان سیاست شود و از این طریق منافع پاکستان را در مقابل هند تبارز بعد و دلیل شود به ادامه جنگ نیابتی بین هند و پاکستان در افغانستان به صلح خوشبینم ولی نه به صلح که مصلح از در پاکستان بی آید

  • خیلی جالب اینکه قومیت به چه اندازه کشور را احاطه نموده سیکولار ترین انسان را با افراطی ترین انسان یکجا می سازد