افغانستان خبر

کمیسیون منع شکنجه ایجاد شد

اطلاعات روز: کمیسیون منع شکنجه براساس حکم ماده یازدهم قانون منع شکنجه و فرمان رییس‌جمهور غنی به هدف جلوگیری از شکنجه و پیگیری قضایای آن، تأسیس شد.
مرکز رسانه‌های حکومت در خبرنامه‌یی نوشته است رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ریاست کمیسیون منع شکنجه را به‌عهده دارد، معین وزارت عدلیه معاون این کمیسیون است و ۱۳ نهاد دولتی و غیردولتی در آن عضویت دارند.
قانون منع شکنجه به‌هدف رعایت و حفاظت از کرامت انسانی، تأمین حقوق مظنونین، متهمین و محکومین، جلوگیری از اِعمال شکنجه و حمایت از قربانیان، متضررین و شهود، تعقیب عدلی مرتکبین جرم شکنجه و تأمین جبران خساره متضررین، وضع گردیده‌است.
سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رییس کمیسیون منع شکنجه، در سخنان افتتاحیه اولین نشست این کمیسیون گفت: «شکنجه به صورت مطلق ممنوع است. رهایی از شکنجه حق مسلم و تخطی ناپذیر بشری است که در هیچ شرایط و حالتی قابل تعلیق و تعطیل نیست. هيچ وضعيت استثنائی، مانند ناامنی، جنگ، بی‌ثباتی سياسی و يا هرگونه وضعيت اضطراری ديگر، توجيه کننده اِعمال شکنجه نمی‌تواند باشد.»
اعضای کمیسیون منع شکنجه گفتند که انفاذ قانون منع شکنجه و تشکیل کمیسیون منع شکنجه یک دست‌آورد و پیشرفت در راستای ایجاد ضمانت‌های قانونی و عملی برای جلوگیری از ارتکاب شکنجه، تعقیب عدلی مرتکبان و حمایت از قربانیان پنداشته می‌شود.
به گفته‌ی آنان، هرچند آمار شکنجه در سال‌های اخیر کاهش یافته، اما هدف ما محو کامل شکنجه است و کمیسیون منع شکنجه برای تحقق این هدف به‌صورت پیگیر تلاش خواهد کرد.
حکومت می‌گوید علی رغم ممنوعیت قانونی و جرم انگاری شکنجه در افغانستان و تلاش‌های پیگیر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای فعال در این عرصه، هنوز هم شکنجه در کشور رخ می‌دهد و مرتکبان آن به آن صورتیکه باید، مورد تعقیب عدلی و پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند.